สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา

นิธิ  คงสมจิตต์
ปลัดเทศบาล

 
 

น.ส.เพชรลดา  หงษ์โต
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัมพิกา   คงเดชา
บุคลากร

 พิมพา   แดงดำรงค์
นักพัฒนาชุมชน

 

 

 เกศิณีย์  อินทรเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ
ธนกฤต แก้ววิตชวาล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.ส.พัชราภรณ์ ศรีไพรงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร


บุศรา มณีอินทร์
พนักงานประสานงานชนบท
(ลูกจ้างประจำ)

 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสำนักปลัด

 

 

ณัฐญา  สามสี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
สุรีรัตน์  มยุรา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นาตยา  วารีรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

 

วรรณวิภา   ชวดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สยาม  บุญประเทศ
พนักงานขับรถยนต์
บำรุง   เกิดจรัส
ยาม

 

 

 

กองคลัง


ปาณิสรา    ร่มพฤกษา
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

อรวรรณ   สุจิโรจน์
นักวิชาการพัสดุ
สุภาพร    ปุ๊สวัสดิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 ภัททิยา    จิณฤทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
พนักงานจ้างตามภารกิจกองคลัง
 

ปิ่นประภา   สุขชูศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
เฉลา    จิตรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 ............  ........... 
................

 

 


 กองช่าง
นายนิธิ  คงสมจิตต์
รักษาการหัวหน้ากองช่างนายสมพร    มั่นใจ
วิศวกรโยธานายกิตติ   ครึบกระโทก
นายช่างโยธา


               กองการศึกษาน.ส.เพชรลดา   หงษ์โต
รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา  นางศิริพร   ศรีวัชรพงศ์
ครูผู้ดูแลเด็กพนักงานจ้างตามภารกิจกองการศึกษา


 น.ส.กนกกร   หน่อสีดา
ผู้ปฎิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

 

 

 

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนิธิ    คงสมจิตต์
รักษาการหัวหน้ากองฯ ณัฎฐรี    เพชรน้อย
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
ปัทมา    ดาบเงิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
.......   ......
..................